«۴ شنبه خون بپا می شود» با فیلم پل تامس اندرسون تنها تشابه اسمی دارد